Ankieta / Survey

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA PONIŻSZE PYTANIA POPRZEZ / PLEASE ANSWER THE QUESTIONS BELOW THROUGH


 1. iCzy w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u Pana/i objawy infekcji dróg oddechowych tj.: / Have you had symptoms of respiratory infection in the last 24 hours:
  • temp.>38°C
  • kaszel / cough
  • uczucie duszności / dyspnoea – shortness of breath
  • inne objawy / other
 2. iCzy miał/a Pan/i kontakt z osobą, u której podejrzewano lub potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 w ostatnich 10 dniach? / In the last 10 days, did you have contact with a person suspected of / confirmed being infected with Sars-CoV-2?
  TAK
  NIE
 3. iCzy powrócił/a Pan/i w czasie ostatnich 10 dni z Państw członkowskich UE, strefy Schengen, Turcji? / In the last 10 days, did you come back from EU countries, Schengen area, Turkey?
  TAK
  NIE
 4. iCzy przekroczył/a Pan/i w czasie ostatnich 10 dni granice zewnętrzną UE, strefy Schengen? / In the last 10 days, did you cross the external border of the EU, Schengen area?
  TAK
  NIE
 5. iCzy jest Pan(i) obecnie objęty(a) kwarantanną/izolacją? / Are you currently on quarantine/isolation?
  TAK
  NIE

Deklaruję, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że znane mi są warunki uczestniczenia w zajęciach akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. / I declare that the above data are truthful and that I know the conditions of participation in the University of Szczecin classes during the state of epidemic caused by the SARS-CoV-2.

Oświadczam, iż jestem świadomy tego, że dane te będą przetwarzane i analizowane przez Uniwersytet Szczeciński. / I declare that I am aware that my data will be processed and analysed by the University of Szczecin.